#EEOTY – ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit is een automatische vertaling van de originele tekst in het Duits. In geval van twijfel is deze tekst gezaghebbend.

You can change your language on the top right of the page to display the T&C in English.
Ihr könnt oben rechts die Sprache ändern um die Bedingungen auf Deutsch anzuzeigen.
Vous pouvez changer de langue en haut à droite pour pouvoir consulter les conditions en français.

1. De organisator

MG Car Club Luxembourg àsbl.
2, rue des champs
L – 8826 PERLE

Nationaal ID-nummer: F5715

Telefoon: +352 621 790 027, e-mail: contactmgccl@mgcarclub.lu

2. inschrijving en inschrijfgeld

Met je inschrijving heb je een aanbetaling van € 100 gedaan, die, indien reeds overgemaakt, in mindering wordt gebracht op de totale kosten van de bijeenkomst. Maak het eindbedrag binnen 14 dagen over op onze evenementenrekening. Gebruik de volgende bankgegevens:

BAN: LU030099780014554406
BIC / SWIFT: CCRALULLXXX
Naam van de bank: BANQUE RAIFFEISEN
4, rue Leon Laval, Leudelange, Luxemburg
Rekeninghouder: MG Car Club Luxemburg
Adres van de rekeninghouder: MG Car Club Luxembourg, 2 rue des champs, L 8826 PERLE

Het bedrag moet binnen 14 dagen zonder aftrek worden betaald. Mochten er problemen zijn met de betaling, laat het ons dan weten. Als de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, sturen we een herinnering. Na een maand zonder betaling vervalt het recht op deelname en wordt je startpositie doorgegeven aan mensen op de wachtlijst.

3. annuleringstermijnen

Elke annulering van de inschrijving van de deelnemer moet schriftelijk gebeuren. In geval van annulering heeft de organisator recht op de volgende betalingen:

– vanaf de definitieve aanvaarding en bevestiging van deze AV, de aanbetaling van € 100

– 25% van het totaalbedrag vanaf 60 dagen voor aanvang van het evenement,

– 50% van het totaalbedrag vanaf 28 dagen voor aanvang van het evenement,

– 95% van het totaalbedrag vanaf 14 dagen voor aanvang van het evenement.

We raden aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

4 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deelnemers

Deelnemers nemen op eigen risico deel aan het evenement. Deelname aan het evenement gaat gepaard met risico’s. De deelnemer is als enige civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk voor alle door hem of het door hem gebruikte voertuig veroorzaakte schade, tenzij hier een uitsluiting van aansprakelijkheid is overeengekomen.

Aanvragers en bestuurders zien af van elke vorm van schadeclaims die in verband met het evenement ontstaan tegen de organisator(en), haar
organisator(en), zijn organen, zijn aangestelde instructeurs, andere plaatsvervangende agenten en assistenten,
sportmarshals, baanmarshals, baaneigenaren en de wegbeheerders (voor zover schade is veroorzaakt door de staat van de te gebruiken wegen, inclusief toebehoren);
alle andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement; met uitzondering van schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid veroorzaakt door opzettelijk of nalatig plichtsverzuim – inclusief dat van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de groep personen die aansprakelijk is.
Claims die door de aansprakelijkheidsverzekeraar worden vergoed op basis van de Algemene Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering blijven onaangetast door de afstand van aansprakelijkheid.

5 Uitsluiting van het evenement

Elk gebruik van drugs of alcoholische dranken voor en tijdens de rij-evenementen is verboden. Bij overtreding van dit voorschrift heeft MG Car Club Luxembourg het recht om de deelnemer naar eigen goeddunken uit te sluiten van verdere deelname. De deelnamekosten worden in dergelijke gevallen niet gerestitueerd. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers van verdere deelname uit te sluiten bij grove overtredingen van het reglement en de verkeersregels, evenals bij verstoring van het evenement of het in gevaar brengen van anderen. In geval van uitsluiting is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

De ritten tijdens het evenement zijn toeristische ritten, de regels van het betreffende verkeersreglement moeten strikt worden nageleefd.

6. annulering van het evenement door overmacht

De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de aankondiging als gevolg van overmacht, om veiligheidsredenen of op bevel van de autoriteiten, of om het evenement te annuleren als dit te wijten is aan omstandigheden die niet te voorzien waren toen het contract werd gesloten en buiten de controle van de organisator liggen. In geval van annulering betaalt de organisator de deelnemer de betaalde deelnamekosten terug, verminderd met de reeds gemaakte kosten. Verdere aanspraken op compensatie voor gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals reiskosten, hotelreserveringen, enz. zijn in dit geval uitgesloten. Als het evenement moet worden afgelast om redenen die verband houden met een epidemie (bijv. een officieel verbod, hoge officiële eisen, aanhoudend hoog infectierisico of iets dergelijks), zijn de voorschriften inzake overmacht van overeenkomstige toepassing.

7 Publicatie van beeld- en filmopnamen

De deelnemer gaat ermee akkoord dat foto’s en filmopnamen die tijdens het evenement zijn gemaakt, kunnen worden gepubliceerd in persberichten, in drukwerk en op de website van de organisator.

Elke deelnemer ontvangt aan het einde van de bijeenkomst een link waarmee alle beelden gedownload kunnen worden. Deze beelden zijn alleen voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Voor elk ander gebruik van de beelden, bijvoorbeeld in clubbladen of berichten op sociale media, is toestemming nodig van MG Car Club Luxembourg. Wederverkoop van de beelden is uitdrukkelijk verboden.

8 Gegevensbescherming

We slaan je gegevens op voor de uitvoering van het contract en, indien nodig, om je per e-mail te informeren over soortgelijke en vervolgevenementen. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van je gegevens voor reclamedoeleinden. Meer informatie over gegevensbescherming vind je in onze informatie over gegevensbescherming.